#!/usr/bin/perl &parse_form; $action = $FORM{'action'}; $templatefile = $FORM{'template'}; #default template if ($templatefile eq "") { $templatefile = "template.html"; } if ($action eq "footer") { &output_footer; } else { &output_header; } # output-related functions sub output_header { $output = &opentemplate($templatefile); # remove second part of template file $output =~ s#.+##sg; &output_values($output); } sub output_footer { $output = &opentemplate($templatefile); # remove first part of template file $output =~ s#.+##sg; &output_values($output); } sub output_values { local($output) = @_; while (($key, $value) = each %FORM) { if($key =~ m/_file$/i) { $value = &opentemplate($value); } $output =~ s##$value#sg; } print "Content-Type: text/html\n\n"; print $output; } sub opentemplate { local ($filename) = @_; local ($template); open (TEMP, $filename); $template = join ('', ); close (TEMP); return $template; } # form input parser sub parse_form { local ($vars); if ($ENV{'REQUEST_METHOD'} eq "POST") { read(STDIN, $vars, $ENV{'CONTENT_LENGTH'}); } else { $vars = $ENV{'QUERY_STRING'}; } for (split(/\&/, $vars)) { next if (!$_); tr/+/ /; s/%([a-fA-F0-9][a-fA-F0-9])/pack("C", hex($1))/eg; s/\r//g; ($a, $b) = split(/=/); $FORM{$a} = $b; } } Samen leven en samen werken gaan hand in hand. Met de diversiteit in onze samenleving is dat niet altijd vanzelfsprekend. Mensen zijn vooringenomen en staan niet altijd open voor nieuwe ideeën. Soms kan een steuntje in de rug wonderen doen. De workshops van het programma "Samen aan de bak" bieden dat steuntje in de rug.

Op het werk kom je in aanraking met steeds meer verschillende mensen met verschillende achtergronden. Het ons-kent-ons gehalte daalt en daarmee stijgt vaak de spanning op de werkvloer. Daar is iets aan te doen !

Koudwatervrees blijkt vaak de oorzaak van de problemen: onbekend maakt onbemind. Door deze training raken de deelnemers niet alleen bekend met het verschijnsel cultuur maar worden ze zich ook bewust van de eigen gevoelens en de kansen van een (andere) cultuur; thuis, op straat én in het werk.

Binnen het programma “Samen aan de bak” zijn workshops ontwikkeld voor jongeren tot 23 jaar, werkzoekenden, leidinggevenden en teams. De workshops “Samen aan de bak” zijn gebaseerd op drie onlosmakelijk verbonden onderdelen:
1) Samen Leven;
2) Samen Praten;
3) Samen Werken. #!/usr/bin/perl &parse_form; $action = $FORM{'action'}; $templatefile = $FORM{'template'}; #default template if ($templatefile eq "") { $templatefile = "template.html"; } if ($action eq "footer") { &output_footer; } else { &output_header; } # output-related functions sub output_header { $output = &opentemplate($templatefile); # remove second part of template file $output =~ s#.+##sg; &output_values($output); } sub output_footer { $output = &opentemplate($templatefile); # remove first part of template file $output =~ s#.+##sg; &output_values($output); } sub output_values { local($output) = @_; while (($key, $value) = each %FORM) { if($key =~ m/_file$/i) { $value = &opentemplate($value); } $output =~ s##$value#sg; } print "Content-Type: text/html\n\n"; print $output; } sub opentemplate { local ($filename) = @_; local ($template); open (TEMP, $filename); $template = join ('', ); close (TEMP); return $template; } # form input parser sub parse_form { local ($vars); if ($ENV{'REQUEST_METHOD'} eq "POST") { read(STDIN, $vars, $ENV{'CONTENT_LENGTH'}); } else { $vars = $ENV{'QUERY_STRING'}; } for (split(/\&/, $vars)) { next if (!$_); tr/+/ /; s/%([a-fA-F0-9][a-fA-F0-9])/pack("C", hex($1))/eg; s/\r//g; ($a, $b) = split(/=/); $FORM{$a} = $b; } }